Dutch for Children

Voorwaarden


Definities

De klant is de partij die met Dutch for Children een overeenkomst sluit en de betalingen uit hoofde van de overeenkomst, zoals het lesgeld en geld voor advies, aan Dutch for Children verschuldigd is. Is de klant de natuurlijke persoon, die zelf deelneemt aan de lessen of de adviesgesprekken, dan is hij tevens deelnemer onder deze voorwaarden.

De deelnemer is de natuurlijke persoon die aan een les of een adviesgesprek deelneemt.

Overeenkomst is de overeenkomst tussen Dutch for Children en de klant. Dutch for Children verplicht zich aan één of meer deelnemers één of meer diensten of producten te leveren tegen betaling door de klant.

Product: De lessen en elektronische of fysieke producten behorende bij de lessen, de adviesgesprekken en bijhorend materiaal die door Dutch for Children aan de klant worden geleverd.

Het lesgeld is het volledige bedrag verschuldigd voor de betreffende lessen.
Het tarief adviesgesprek is het volledige bedrag verschuldigd voor de betreffende adviesgesprek(ken).

De voorwaarden zijn deze voorwaarden van Dutch for Children.

Lessen en betaling
(Bij)lessen en adviesgesprekken worden vooraf ingepland en vastgelegd in de bijeenkomst: een vaste dag en tijdstip. Indien mogelijk voor Dutch for Children kunnen lessen worden verplaatst. Adviesgesprekken zijn vrij van kosten.

(Bij)lessen, proeflessen, adviesgesprekken kunnen worden verplaatst, als er minimaal 24 uur vooraf wordt gemaild. Bij latere afmeldingen wordt de les of het gesprek volledig in rekening gebracht. De prijzen van de lessen vind je hier. De kosten voor een verzuimd adviesgesprek zijn 55 Euro. Afmelding graag per e-mail.

In geval van te laat komen van de leerling of deelnemer, wordt de afgesproken lestijd of gesprekstijd gevolgd en zal de volledige les of het volledige gesprek in rekening worden gebracht.

Vooruit geplande bijlessen voor een maand die niet worden gebruikt, kunnen de daaropvolgende maand alsnog worden afgenomen. Voor deze lessen worden in deze volgende maand geen kosten in rekening gebracht. Na deze maand verlopen de lessen.

N.B: lessen worden niet gerestitueerd.

Proeflessen waarbij de klant niet komt opdagen en er geen vervolg komt, wordt er een onkostenvergoeding van 15 Euro in rekening gebracht.

Proeflessen voor peuters en kleuters kosten 15 Euro. Een proefles voor kinderen vanaf 6 jaar kost ook 15 Euro, maar wordt verrekend met de volgende factuur als de klant besluit met lessen door te gaan. Een proefles wordt eenmalig gegeven.

De lessen dienen vooraf te worden betaald. Per maand: Aan het einde van de tweede week van de maand ontvangt u een factuur van de geplande lessen voor de volgende maand. Deze factuur dient binnen 7 dagen betaald te worden. Per jaar: de rekening voor het hele schooljaar dient voor de aanvang van de lessen te zijn betaald.

Informatie- en intake-gesprekken zijn gratis. Deze kunnen worden verplaatst, als er minimaal 24 uur vooraf wordt gemaild. Bij latere afmeldingen wordt voor het gesprek 25 Euro in rekening gebracht. Afmelding graag per e-mail.

Dutch for Children behoudt zich het recht voor om haar tarieven en prijzen te wijzigen. Gewijzigde tarieven en prijzen gelden vanaf het moment waarop deze door Dutch for Children worden ingevoerd voor alle nadien gesloten overeenkomsten. De wijziging vindt per tarief maximaal een maal per jaar plaats.

Bij verzuim betaling
Indien de factuur niet binnen 7 dagen wordt betaald sturen wij een herinnering per e-mail. Indien na de herinnering wederom niet tijdig wordt betaald, dan zal Dutch for Children een tweede herinnering sturen. Niet tijdig betalen betekent van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. Een boete van € 7,50 is dan verschuldigd.

Wordt er wederom niet betaald, dan zal Dutch for Children een schriftelijke herinnering sturen. Dit kost opnieuw € 7,50 aan administratiekosten.

Wordt na schriftelijke herinnering niet betaald, dan zal Dutch for Children de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15 % van het openstaande bedrag en tenminste € 50,00 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.