Online leren is de toekomst

Online leren is voor iedereen en vindt steeds meer plaats over de hele wereld. Wij weten bij Dutch for Children dat het een geweldige manier is om leerlingen overal ter wereld te voorzien van kwalitatief goed onderwijs. Bijvoorbeeld omdat de reistijd naar een onderwijsinstelling te lang is. Of dat het vervoer heen en weer agenda-technisch teveel problemen oplevert. Alle leerlingen bij Dutch for Children ervaren rust om vanuit huis te kunnen leren. Dit was voor hen niet mogelijk geweest zonder online leren. Met goed internet heb je altijd toegang tot goed onderwijs.

We kunnen niet anders dan het online leren in Nederland omarmen! Kijk naar de Nederlandse situatie! Nederland kent overvolle klassen en een tekort aan leerkrachten. Bovendien is er een hoog percentage thuiszitters, omdat de school niet de juiste plek kan bieden om te leren voor kinderen met bepaalde problematiek.

Gelukkig is de Haagse politiek ook wakker geworden. Veel landen zijn ons al voorgegaan en daar kunnen we veel van leren. Die lessen kunnen we  meenemen in deze noodzakelijke digitalisering van het onderwijs.

Online leren over de wereld

We maken daarom een vogelvlucht rond de wereld. We gaan ons verdiepen in de complexe kenmerken van online en blended leren ( een mix van online en offline leren) over de hele wereld. Dit doen we aan de hand van onderzoek naar online leren in vijftig landen. Online onderwijs wordt in veel landen als een bijzondere uitdaging gezien.

Deze weken was dit ook in het Nederlandse nieuws. De politiek in Den Haag wil meer aandacht voor online lesgeven. Een goed voornemen en absoluut noodzakelijk. Meer overheidssteun, groter draagvlak en betere technologieën moeten het straks voor veel meer leerlingen en studenten mogelijk maken online educatie te volgen. Ongeacht op welke plek je woont, welke aandoening je hebt of hoeveel geld je ouders hebben.

The North American Council for Online Learning

In 2006 verrichtte de NACOL (the North American Council for Online Learning) een internationaal onderzoek naar hoe landen online en blended leren toepasten als leermogelijkheden voor het basis- en voortgezet onderwijs. Er was behoefte aan een update van dit onderzoek omdat het online en blended leren in de VS met 30% was toegenomen. De Atlas Economic Research en iNACOL deden vernieuwd onderzoek en presenteerden zo interessante nieuwe uitkomsten.

In het huidige licht van lerarentekorten, de werkdruk in het onderwijs en de (ongelijke) verdeling gebaseerd op financiële mogelijkheden is dit onderzoek is zeer interessant. Deze ontwikkeling is volledig in de trend van verdere modernisering en digitalisering van onderwijs.

Het onderzoek vat ik hieronder in zeven punten samen. Je kunt op deze manier een goed beeld krijgen hoe de ontwikkeling op het gebied van online leren eruitziet. Je kunt ook goed zien waar de problemen en uitdagingen liggen.

Samenvatting onderzoek naar online leren

 1. Wat is online leren en blended leren
 2. Trends
 3. Issues
 4. Uitdagingen
 5. Landen profielen
 6. Nederland
 7. Conclusie

1. Wat is online en blended leren?

Online leren

Online leren wordt op verschillende manieren beschreven. Het wordt beschreven als onderwijs op afstand, virtueel onderwijs, virtueel leren, e-leren en electronisch leren.

!NACOL definieert online leren als volgt. Online leren is onderwijs waarin instructie en inhoud vooral en eerst via internet wordt gegeven. In het algemeen gaan we er dan van uit dat het leren op het internet plaatsvindt.

Online leren heeft de potentie om de onderwijservaring van iedere student in ieder land dramatisch te veranderen. Leren op afstand verleent toegang tot een wereldklasse kwaliteit onderwijs door de beste leerkrachten en de beste internationale bronnen. Een mooie missie! Dutch for Children en alle andere online aanbieders moeten deze missie omarmen en dragen. Dutch for Children gaat voor deze missie. Dit kan ik uit persoonlijke bron vertellen.

De mate van impact van dit virtueel leren varieert per land. Deze impact is onder andere afhankelijk van internettoegang, technologie, kennis en middelen. Ik beschrijf onder kopje twee kort de algemene trends op dit vlak.

Blended learning

Blended learning is het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs. In het online gedeelte worden studenten op een actieve manier uitgedaagd om de leerstof aan te leren. Dit gebeurt op hun eigen computer of laptop, in eigen tijd, op eigen plaats en in eigen tempo. Hierdoor komt tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, etc. Deze kennis en vaardigheden worden hiermee actief verwerkt en toegepast. De leereffectiviteit bij studenten verbetert merkbaar door de afwisseling van activerende leeractiviteiten. Deze afwisseling vindt zowel voor, tijdens en na het contactmoment plaats. Door elke leeractiviteit in te zetten waarvoor deze het meest geschikt is verbetert dit nog meer. Contactmomenten online zijn een-op-een via Skype of een ander videobelprgramma. De contactmomenten tijdens blended leren vinden naast een-op-een via Skype ook fysiek plaats.

2. Vijf internationale trends op het gebied van onderwijs op afstand

In dit onderzoek werden de volgende trends naar online leren zichtbaar:

 1. Online leren is het meest beschikbaar voor studenten in stedelijke gebieden, uit ontwikkelde landen.
 2. Groei in digitaal leren komt voort uit gedeelde zeggenschap tussen lokale scholen en nationale overheden.
 3. Een gespecialiseerde lerarenopleiding in online educatie is niet vereist, maar wordt wel aangemoedigd. Deze is vaak ook beschikbaar, vooral in het Engels. De algemene lerarenopleiding en bevoegdheid is voldoende om les te geven in een gemengd of online klaslokaal. Hiernaast is wel professionele ontwikkeling beschikbaar om specifieke online pedagogische en technische vaardigheden te verbeteren. Tweeënzeventig procent van de landen meldde dat hun online en gemengde leraren in de klas deelnamen aan professionele ontwikkeling voor online lesgeven. Dit gebeurde vooral nádat ze hun positie begonnen.
 4.  Blended leren vindt veel vaker plaats dan 100% online leren.
 5. Online leren wordt het meeste gebruikt bij studenten met speciale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een stoornis of handicap.

3. Problemen bij het e-leren voor iedereen

Er is sprake van een algemene problematiek in alle landen.

 1. Er bestaat geen duidelijk internationaal begrip of internationale definitie om precies te verduidelijken wat online leren inhoudt. De eigenlijke term “online leren” heeft meerdere betekenissen.
 2. Een tweede probleem is het gebrek aan voldoende toegang tot internet of andere hulpmiddelen zodat online leren niet eens mogelijk is in veel gebieden.
 3. Het ontbreken van specifiek beleid dat overheidsfinanciering van online leren (op dezelfde niveaus van traditioneel leren) zou stimuleren of bevorderen.
 4. De rol van de leraar en de chronische behoefte aan training is een internationale kwestie. Deze moet worden aangepakt.
 5. Het soort studenten dat wordt bediend door online leren is vaak beperkt tot studenten met bepaalde beperkingen, beperkende omstandigheden of een fysieke handicap.

4. Uitdagingen van het online lesgeven

De uitdagingen voor alle landen zijn:

 1. Een gebrek aan kennis over online leren.
 2. Sporadische interesse in online leren.
 3. Analfabetisme en toegang tot technologie.
 4. Gebrek aan financiering.
 5. Gebrek aan overheidsvisie en leiderschap.

5. Landen profielen; stand van zaken van het virtueel leren

Enkele voorbeelden van landen waarin de stand van zaken met betrekking tot het online onderwijs worden geschetst.

 • Finland
 • Nieuw Zeeland
 • Singapore
 • Turkije
 • Nederland

Vooraf geef ik een korte uitleg over K-12 onderwijs. Dit is namelijk van belang in de gevonden resultaten in dit onderzoek. Het verplichte onderwijs in de Verenigde Staten beslaat dertien jaar. Het begint met een jaar kindergarten, een soort kleuterschool, gevolgd door 12 jaar klassikaal onderwijs, van de eerste tot en met de twaalfde klas. Daarom wordt dit systeem wel K-through-12 (of K-12) genoemd.

Finland en online leren

In Finland is het online leren opgenomen in het nationale plan van de overheid om onderwijstechnologie te ontwikkelen. De implementatie vindt hoofdzakelijk plaats op lokaal niveau en bij de leraren. Er zijn geen licentievereisten of speciale referenties vereist om online les te geven. Het wordt beschouwd als een lesmethode en inhoudsbron als elke andere bron en lesvorm.

Nieuw-Zeeland en online onderwijs

In Nieuw-Zeeland is afstandsonderwijs gebruikt voor K-12-onderwijs. “De Correspondentie School” is daar de leverancier van blended en online onderwijs. Er zijn nu ongeveer een dozijn actieve e-learningclusters. Tevens zijn er nog een half dozijn clusters die net beginnen te ontstaan, waarvan de meeste zich in stedelijke gebieden bevinden. De Correspondentie School is tenslotte begonnen met het overzetten van sommige van hun cursussen naar een online methode.

Singapore gebruik online leren

In Singapore wordt online leren gebruikt om het klaslokaal te ondersteunen. Het wordt echter niet gebruikt om het 100% leren op afstand te ondersteunen. Het voorbereiden op een samenwerkende en technologisch onderlegde samenleving is het belangrijkste doel voor online en blended learning.

Turkije en online lesgeven

Online leren hier is nu nog steeds vooral gericht op het niveau van het post-secundair of hoger onderwijs. Het gebruik van K-12 online leren is nog steeds beperkt vanwege toegangs- en infrastructuurproblemen. De K-12-programma’s voor afstandsonderwijs die momenteel actief zijn, zijn gericht op achtergestelde bevolkingsgroepen. Dit zijn met name studenten op het platteland.

Het online leren wordt meestal gebruikt om cursussen te ondersteunen voor medisch aan huis gebonden studenten, studenten met speciale handelingsplannen dan wel leerplannen , studenten voor wie werk een prioriteit is en studenten met speciale behoeften.

Nederland en het online onderwijs

Nederland is helaas niet meegenomen in dit onderzoek. In Nederland wordt nog weinig online geleerd. Er wordt wel regelmatig gebruik gemaakt van blended leren. Een mix van in de klas instructie en opdrachten online, of andersom, wordt regelmatig toegepast. Online leren wordt meestal gebruikt om cursussen te ondersteunen.

Er zijn opvallend genoeg wel verschillende online aanbieders van de Nederlandse taal en cultuur om kinderen in het buitenland van onderwijs te voorzien. Het draagvlak en de mensen zijn er. Dutch for Children onderscheidt zich door op maat les te geven, dus op een “inclusieve” manier. Iedereen kan les krijgen bij ons. Alle lessen worden op maat gemaakt, gericht op de interesse, het niveau en de wijze van leren van de individuele leerling. Dutch for Children geeft ook les aan kinderen in Nederland die door de eigen school niet voldoende op maat kunnen worden onderwezen. Dit is de toekomst! Dutch for Children maakt zich hard voor deze kinderen.

In Nederland raakt de politiek doordrongen van de vele voordelen van het online leren. Niet alleen hoorcolleges moeten hierbij worden opgenomen, maar moet het de hele onderwijsvorm worden meegenomen.

Een online cursus is een afgewogen onderwijsprogramma met verschillende leeractiviteiten en interactie. Denk aan opnames, maar ook interactie via videobelprogramma’s en digitale, virtuele klaslokalen. Face-to-face interactie is zeer belangrijk in het online onderwijs. Vooral díe interactie zorgt ervoor dat de deelnemer het geleerde echt begrijpt, de leerstof beklijft en dat de leerling erop voort kan bouwen. Tijdens Skype-sessies is er een-op-een contact mogelijk.

Universiteit van Utrecht

In het kader van het experimenteren met leren op afstand lanceerde de Universiteit Utrecht eind 2019 ook als eerste Nederlandse universiteit een virtueel klaslokaal. Docenten kunnen deze ruimte boeken om op afstand les te geven. Via grote tv-schermen zien de leerlingen elkaar en de docent.

„Het is een experimentele onderwijsruimte”, stelt Mabelle Hernández, manager van het programma Educate-it. “Face-to-face onderwijs is heel belangrijk, en daarom zoeken we voor de online variant naar goede alternatieven.” Hernández benadrukt ook in Metro (februari 2020) dat digitalisering een kwestie van een lange adem is. „Het is iets waar we met zijn allen goed over na moeten denken en langzaam in zullen moeten groeien.”

Wij bij Dutch for Children groeien sinds zes jaar gestaag in het online lesgeven en groeien graag verder mee vooruit in Nederland.

6. Conclusie over online leren is voor iedereen!

Online leren neemt alleen maar toe in de toekomst. Dit blijkt uit de analyse van de eerder aangehaalde onderzoeksgegevens uit vijftig landen. Er moet aandacht worden besteed aan de volgende de grootste trends en problemen :

 • Overheidsondersteuning
 • Onderwijs voor iedereen; niet alleen meer voor kinderen met special needs of ouders met voldoende financiële mogelijkheden
 • Professionalisering van de opleiding tot online leerkracht
 • Toegang tot technologie en internet is ongelijk

Online leren gebeurt over de hele wereld steeds meer. Wij weten bij Dutch for Children dat het een geweldige manier is om leerlingen overal ter wereld te voorzien van kwalitatief goed onderwijs en dat hierbij een aantal randvoorwaarden zoals o.a. de techniek van groot belang zijn. Het zou toch mooi zijn wanneer extra lessen niet afhankelijk zijn van het inkomen van de ouders?! Wanneer een groot deel van de kinderen die thuiszitten in Nederland wél goed onderwijs kunnen krijgen?! De steun van de overheid is meer dan gewenst.

Het is evident dat daarbij wordt voorzien in in extra training en professionalisering: scholing van leerkrachten in de technische en pedagogische vaardigheden die het online lesgeven vereist. Een zeer noodzakelijke ontwikkeling waar Dutch for Children zich volledig voor inzet en achter staat.

Dutch for Children

Dutch for Children zal zich nog meer gaan richten op kinderen in Nederland die ook extra of ander onderwijs nodig hebben. Kinderen die thuiszitten maar we graag willen leren. Online onderwijs is namelijk voor iedereen!

Wil jij meer weten over het onderwijs dat Dutch for Children biedt? Geheel op maat voor iedere leerling. Online onderwijs voor iedereen. Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we kunnen de mogelijkheden bespreken voor jouw kind en al je vragen beantwoorden. Ook een gratis proefles is een goede manier om kennis te maken met onze manier van lesgeven.

De voordelen van op afstand leren zijn groot. In dit artikel Online leren via Skype: Online Nederlands leren werkt! lees je hierover veel meer. Twijfel je nog voor jouw kind? Dan is dit artikel zeker ook een aanrader!