AND MORE...

Dutch for Children and more..

Nederlandse privéles voor kinderen via Skype, Hangouts of videobellen via messenger of WhatsApp.+599 95105171
w: www.dutchforchildren.nl
e: dutchforchildren@gmail.com

Nieuw

Nieuwe blog: Bloopers!

Leuke Paasactiviteiten via FB en hier

Gratis e-book en gratis lessen, kijk hier

Laatste nieuws op Facebook


Waarom Dutch for Children and more?

  • op maat gemaakte lessen
  • flexibele lestijden
  • online privéles vanuit huis
  • géén reistijden
  • lesmateriaal inbegrepen
  • een veilige eduactieve online omgeving
  • gemakkelijk en frequent contact

Kijk hier online lessen mee en meld je aan voor een gratis proefles.

Lees hier wat andere ouders en leerlingen vinden: Reviews van ouders en leerlingen. 

 

Wat leert jouw kind? Deel 2

26 augustus 2017
 
Wat leert jouw kind?
 
Teveel om hier allemaal te benoemen. Denk alleen maar aan het groeiproces van jouw kind ieder jaar. Fysiek en emotioneel. En, hoe individueel dit anders is. 

Wat ik wel kan en ga benoemen, is het algemenere reeds onderzochte stuk. Namelijk wat jouw kind vakinhoudelijk gaat leren en specifieker: op het gebied van taal. 

Ik begin bij groep 3, 4 en 5 en in een volgende post behandel ik groep 6, 7 en 8.
 
Groep 3
 
Leren lezen is waar het eigenlijk allemaal om draait in groep 3. Super leuk en spannend voor de meeste kinderen. Je kind leert woordje voor woordje en letter voor letter herkennen. Aan het einde van groep 3 kan je kind 1 zin per regel lezen.
 
Lezen en spellen
Taal beslaat een groot deel van de lestijd op een reguliere school: ongeveer een derde deel, is het bezig met taal! In de eerste helft van groep 3 is dat zelfs nog meer, want het proces van leren lezen kost nu eenmaal tijd. Tijdens onze taal-en cultuurlessen zijn we alleen maar met taal bezig.
 
Beginnend lezen gaat over het algemeen snel! In het begin gaat het nog letter voor letter, klank voor klank, maar ongeveer rond de herfstvakantie leest je kind korte woordjes. Bijna alle letters en klanken zitten er rond kerst in. Aan het einde van het jaar komen de lastige combinaties als ‘sch’ en ‘ng/nk’ aan de beurt. Je kind leest dan waarschijnlijk zelfs al woorden van twee lettergrepen.
 
Taal
Kinderen in groep 3 leren vragen te stellen, een verhaal vertellen in eigen goede Nederlandse zinnen, leren te luisteren en een dingen navertellen. Ook leren kinderen te genieten van taal door middel van (prenten)boeken, voorlezen, taalspellen etc. Taalplezier staat voorop.
 
Groep 4

In groep 1, 2 en 3 hebben de kinderen al taal gehad, in groep 4 wordt dat uitgebreid. In groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen. In groep 4 op het begrijpen en uitbreiden.
Lezen
In groep 4 bouwt jouw kind verder aan leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder. Ging het in groep 3 nog voornamelijk om het leesproces (het technisch lezen), in groep 4 wordt belangrijker wát je kind leest en dat de kinderen begrijpen wat ze lezen (begrijpend lezen).
 
Vanaf groep 4 wordt er in het algemeen veel aandacht besteed aan woordenschat. Het gaat niet alleen om nieuwe woorden leren, maar ook om woorden te kunnen gebruiken in verschillende situaties. Leren woorden te koppelen aan andere woorden, zodat het begrip ervan nog beter wordt.
Spelling 
Kinderen in groep 4 leren bijvoorbeeld wat klinkers en medeklinkers zijn, hoe je woorden schrijft met drie medeklinkers aan het begin (zoals 'streep') of juist aan het eind (zoals 'worst') en er is veel aandacht voor ‘lastige’ letters zoals de f, v, s, z en sch.
Taal
De kinderen leren dat er verschillende soorten woorden in een zin staan. De eenvoudige zoals: het zelfstandig naamwoord en het lidwoord bijvoorbeeld. Verder de doe-woorden (werkwoord) en kast-woorden (voorzetsels; ‘op de kast’).
 
Ook leren de kinderen dat zinnen worden opgebouwd volgens bepaalde regels.bZe weten ook dat er verschil tussen een vertelzin (De jongen leert over het woord.) en een vraagzin (Leert de jongen over het woord?)
 
In groep 4 leren de kinderen het verschil tussen een informatieve tekst en een verhalende tekst. Ze gaan verder met het schrijven van eigen verhalen. Ook leren ze zelf schrijven over wat ze ergens van weten en wat ze ergens van vinden, zoals in een spreekbeurt of artikel. 
 
Ze leren zich te verplaatsen in anderen door te luisteren maar ook door het lezen. Ze kunnen elkaar dingen uitleggen, opdrachten uitvoeren en eigen teksten op hun eigen niveau verbeteren.
 
Groep 5
Lezen
Kinderen in groep 5 kunnen over het algemeen vrij goed lezen. De zinnen zijn nog vrij kort en langere woorden zorgen af en toe nog voor moeilijkheden. Maar dat verandert in groep 5. Aan het eind van groep 5 leest het gemiddelde kind zinnen van tien à elf woorden en ook drie- of zelfs vierlettergrepige woorden vormen geen probleem meer (niveau AVI-E5).
 
In groep 4 is jouw kind al begonnen met begrijpend lezen, in groep 5 wordt hier volop mee doorgegaan. De sleutel tot kennis die schriftelijk is vastgelegd, is begrijpen wat je leest en dit ook o kunnen zetten in je eigen taal.
Spelling en grammatica
 
Je kind gaat op steeds meer manieren met taal aan de slag en maakt in deze groep kennis met grammatica: werkwoorden (‘doe-woorden’) herkennen.
 
Leerde je kind in groep 4 nog voornamelijk woorden van één lettergreep spellen, nu worden die regels verbreed naar woorden van twee of drie lettergrepen. Ook komen er nieuwe spellingcategorieën aan bod. Woorden worden aangeboden in categorieën, bijvoorbeeld alle woorden die beginnen met ‘sch’ of alle woorden waar ‘eu’ in zit. Zo kunnen de kinderen al die regeltjes veel beter onthouden.
 
Taal
Het verschil tussen letterlijk en figuurlijk en uitdrukkingen. gaat je kind nu zien en leren. 
Ook gaat hij verschillende soorten teksten onderscheiden en gebruiken: gebruiksaanwijzingen, verhalen, reclame., gedichten, etc. Tros ben je zeker als jouw kind leert een presentatie en/of spreekbeurt voor te bereiden én de allereerste te houden.
In deel 1 heb ik beschreven wat jouw kind in groep 3 tot en met 5 vakinhoudelijk op het gebied van taal gaat leren. 

In deze post behandel ik groep 6, 7 en 8.
 

Groep 6


Groep 6 wordt ook de eerste klas in de bovenbouw genoemd. Het ‘echte’ werk gaat beginnen.
 
Lezen
Het technisch leren lezen hoeft niet meer in groep 6. Je kind kan over het algemeen goed lezen. Dit schooljaar gaat hij verder met het aanleren van allerlei leesstrategieën, die helpen om teksten te begrijpen. Hij gaat verder met taalverwerving en taalverwerking. Het is belangrijk dat kinderen lezen leuk (blijven) vinden. Zelf een smaak ontwikkelen op het gebied van lezen is belangrijk in dit jaar. Een leuke website die hierbij kan helpen is boekenzoeker.org
 
Spelling en grammatica
Een belangrijk onderwerp in groep 6 zijn ‘de werkwoorden in de tegenwoordige tijd’, die eindigen op -t, -d en -dt. (Ik vind, hij vindt.)
Verder worden de verschillende spellingscategorieën uitgebreid. Bijvoorbeeld met tweelingwoorden (logisch, luiaard), onthoudwoorden (energie, bioscoop) en regelwoorden (tellen, boortoren). In groep 6 krijgt je kind verder les in grammatica, waarbij hij de persoonsvorm en het onderwerp uit de zin leert halen. 
Bij het schrijven leert je kind de belangrijkste leestekens goed te gebruiken (hoofdletter, punt, komma, dubbele punt, puntkomma, aanhalingstekens, haakjes).
 
Taal
Jouw kind leert luisteren naar verhalen en presentaties, kan deze kort samenvatten en leert tips en tops te geven over een presentatie van iemand anders. Jouw kind leert informatie verzamelen over een onderwerp, een werkstuk maken en zelf een presentatie geven. Thema’s in boeken, zoals pesten, macht en discriminatie, worden belangrijk. In groep 6 leert je kind zijn mening over een boek met argumenten te onderbouwen en na te denken over de inhoud.
 

Groep 7

Groep 7 wordt vaak het belangrijkste jaar van de basisschool genoemd. De moeilijkste stof van rekenen en taal wordt behandeld. Met deze bagage gaat jouw kind naar groep 8 waar een groot deel wordt herhaald en iets verder uitgediept.
 
Lezen
Je kind leert steeds beter begrijpend lezen. Hij leert om te gaan met strategieën om de betekenis van teksten te doorgronden: voorspellen waar de tekst over gaat, bedenken wat je al van het onderwerp afweet, nadenken over de vorm en structuur van de tekst en letten op bepaalde signaalwoorden in de tekst. 
 
In groep 7 leert je kind ook uitgebreid kijken naar de betekenis van een woord. Hij leert strategieën aan, om uit de tekst de betekenis van woorden te halen zonder deze op te zoeken in bijvoorbeeld een woordenboek.Verder begint je kind onderscheid te maken tussen informatieve en betogende teksten en tussen feiten en meningen.
 
Nieuw is het ‘studerend lezen’ voor jouw kind. Hij doet ervaring op om te leren van het lezen. Een duidelijke voorbereiding voor het voortgezet onderwijs en een vaardigheid die in de rest van de schoolcarrière natuurlijk erg belangrijk is.
 
Spelling en grammatica
Je kind leert zinnen verder ontleden. Hij leert de persoonsvorm, het gezegde en het lijdend voorwerp herkennen, net als de bepaling van tijd en plaats. Je kind oefent ook met het meewerkend voorwerp en het bezittelijk voornaamwoord. Daarnaast komen samengestelde zinnen met de hoofd- en bijzin aan bod.

 
Je kind gaat verder met het vervoegen van werkwoorden in de tegenwoordige, verleden en voltooide tijd. De onregelmatige werkwoorden (lopen, liep, gelopen) moeten ze uit hun hoofd leren. Maar ook de spellingsregels voor de verschillende werkwoorden. Deze vallen namelijk niet allemaal binnen de regels van ‘t ex-kofschip.
 
In groep 7 komen verder de leenwoorden aan bod: woorden die afkomstig zijn uit een andere taal. Je kind leert werken met synoniemen. Ook wel ‘een ander woord voor’ genoemd.
 
Taal
Er komen in groep 7 andere soort teksten aan bod: een stukje voor de krant of een kort verhaal. Je kind wordt ook uitgedaagd. Bijvoorbeeld om een toneelstuk te schrijven.
 
Verder leert hij kritisch te zijn over teksten. Hij leert hier vragen over te stellen: "Klopt het allemaal wat er staat?" en "Wat voor bedoeling heeft de tekst?"
 


Groep 8

Je kind gaat in groep 8 voor een groot deel herhalen. Sommige onderwerpen worden verder uitgediept. Het is het afrondende jaar van de basisschooltijd.
 
Lezen
Je kind werkt verder aan begrijpend lezen en studerend lezen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het lezen van tabellen en grafieken. Bij studerend lezen oefent hij allerlei vaardigheden die helpen om de inhoud van de tekst te onthouden. Hij leert al een stukje ‘leren leren’. Zoals eerder genoemd is dit erg belangrijk voor volgend jaar.
 
Spelling en grammatica
Je kind leert geen nieuwe regels; alle regels worden herhaald. Het leren van nieuwe woorden blijft gewoon doorgaan. Lezen blijft dé manier om spelling te verbeteren en de woordenschat te vergroten.
 
Het vervoegen van werkwoorden blijft belangrijk en daarbij de regel van het ’t ex-kofschip. Bij grammatica is er aandacht voor het bijvoeglijk gebruikte voltooide deelwoord. Je kind zal het misschien lastig vinden of er nu wel of geen extra d’s, t’s of tussenletters bij moeten. 
 
In groep 8 leert hij verder nog het verschil tussen de lijdende en de bedrijvende vorm. Ook het verschil tussen ‘groter dan’ en ‘even groot als’ wordt uitgelegd en geoefend.
 
Taal 
Jouw kind gaat verder met verschillende soorten tekst zelf schrijven, zoals een brief of een artikel. Je kind oefent ook met zijn mening vormen en uitspreken in een discussie. Wederom belangrijk voor volgend jaar.
 

Belangrijk te noemen: Dit geeft een globale indicatie van wat op de meeste taalscholen wordt gehanteerd of in de meest gebruikte lesmethodes gangbaar is. Dutch for Children and more… volgt haar eigen leerlijnen (afgeleid van de door de overheid opgestelde tussendoelen) die voor klanten opvraagbaar zijn.