AND MORE...

Dutch for Children and more...

Nederlandse online-les, NTC-online, Online les via Skype, Hangouts of videobellen via messenger of WhatsApp.+599 95105171
https://www.dutchforchildren.nl
https://www.facebook.com/dutchforchildrenandmore/
e: dutchforchildren@gmail.com

NU

Verder:

Waarom Dutch for Children and more?

 • op maat gemaakte lessen
 • flexibele lestijden
 • online privéles vanuit huis
 • géén reistijden
 • lesmateriaal inbegrepen
 • een veilige eduactieve online omgeving
 • gemakkelijk en frequent contact
Lees de reviews en bekijk de  tarieven .

Kijk hier online lessen mee en meld je aan voor een gratis proefles!

 

Wat leert je kind? De inhoud van de schoolcarrière van je kind.

Wat leert je kind?
De inhoud van de schoolcarriere van je kind.
 
De beste wegwijzer is de leerling zelf
Luc Stevens, pedagoog
 
Wat leert je kind nu eigenlijk allemaal? Teveel om hier allemaal te benoemen. Denk alleen maar aan het groeiproces van jouw kind ieder jaar, fysiek en emotioneel. Bovendien is ieder kind anders en is elke ontwikkeling voor een deel een individuele, persoonlijke ontwikkeling. 
 
Tóch kun je er wel wat over vertellen aan de hand van de kerndoelen die de overheid heeft opgesteld en dat ga ik hieronder op het gebied van taal uiteenzetten. Wat jouw kind leert op school. De kerndoelen geven de richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Het zijn streefdoelen. Ze geven aan wat je kind aan het eind van de schooltijd moet weten en kunnen.

Wat leren kinderen op school op het gebied van taal

Kortom, ik ga hieronder uiteenzetten aan de hand van de leerlijnen en de onderzochte zaken welke ontwikkeling je kind doormaakt en specifieker wat jouw kind vakinhoudelijk leert en gaat leren op school op het gebied van taal. 
 
Ik start bij de jongsten, de kleuters: groep 1 en 2. Daarna behandel ik de kinderen in groep 3, 4 en 5 ook wel onderbouw en middenbouw genoemd. Om vervolgens de kinderen in groep 6, 7 en 8 van de bovenbouw te behandelen met als slot een samenvatting van wat erop het voortgezet onderwijs nog volgt.
 
Wat leren kinderen in groep 1 & 2
 
Een grote stap om voor het eerst naar school te gaan
 
Als je kind 4 jaar wordt staat het óf enorm te trappelen om naar school te gaan, óf hangt hij huilend aan jou omdat hij niet wilt. Sommige kinderen zijn er echt aan toe, anderen hebben even tijd nodig om te wennen. In ieder geval is het een grote stap. De nadruk ligt dan ook eerst op het wennen aan naar school gaan. Er is aandacht voor regelmaat en rituelen. Kleuterklassen zijn eigenlijk bijna altijd klassen waarin de eerste twee leerjaren door elkaar lopen. De leerkacht kijkt waar een kind wel of niet aan toe is. Het leren gebeurt spelenderwijs.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder geef ik eerst wat uitgebreidere informatie over de taalontwikkeling van jonge kinderen, omdat dit de start van het lezen, taalbeschouwing en begrip is die de kinderen de rest van hun schoolcarriere gebruiken op voortbouwen: de ontluikende en beginnende geletterdheid.
 
Het belangrijkste wat deze kinderen allemaal leren in detail (n.a.v. de leerlijnen*):
boekoriëntatie: bekend raken met boeken, wat het is hoe het eruit ziet, etc.
verhaalbegrip: bekend raken met verhalen, begin-midden-einde, van voor naar achter lezen, plaatjes kijken, etc.
functies van geschreven taal leren kennen: omgeving zien schrijven, leren herkennen dat schrijven ergens voor is, beginnen met schrijven, etc.
de relatie tussen geschreven en gesproken taal: leren dat gesproken woorden op papier kunnen worden gezet, dat geschreven woorden kunnen worden voorgelezen, etc.
taalbewustzijn: kinderen leren klanken, letters, klankpatronen zoals rijm, etc.
alfabetisch principe: ze ontdekken dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat letters met die klanken overeenkomen
functioneel lezen en schrijven
 
Woordenschat-weetje: je kind leert in deze twee jaar tijd
3000 nieuwe woorden.
 
Hierna benoem ik wat kinderen leren op een globalere manier. Heb je interesse in de meer specifieke leerdoelen zoals hierboven, die aansluiten bij de leerlijnen van de groep waar jouw kind in zit, dan kun je me altijd een mail sturen met verzoek om deze informatie.
Wat leren kinderen in groep 3
Leren lezen en spellen
 
Leren lezen is waar het eigenlijk allemaal om draait in groep 3. Super leuk en spannend voor de meeste kinderen. Je kind leert woordje voor woordje en letter voor letter herkennen. Aan het einde van groep 3 kan je kind 1 zin per regel lezen. Taal beslaat een groot deel van de lestijd op een reguliere school: ongeveer een derde  deel, is het bezig met taal! In de eerste helft van groep 3 is dat zelfs nog meer, want het proces van leren lezen kost nu eenmaal tijd. Tijdens onze taal-en cultuurlessen zijn we alleen maar met taal bezig.
 
Beginnend lezen gaat over het algemeen snel! In het begin gaat het nog letter voor letter, klank voor klank, maar ongeveer rond de herfstvakantie leest je kind korte woordjes. Bijna alle letters en klanken zitten er rond kerst in. Aan het einde van het jaar komen de lastige combinaties als ‘sch’ en ‘ng/nk’ aan de beurt. Je kind leest dan waarschijnlijk zelfs al woorden van twee lettergrepen.
 
Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor. 
Wil je dat ze briljant zijn, lees ze meer sprookjes voor. 
Albert Einstein.
 
Wat leren zo nog meer over en van de Nederlandse taal?
 
Kinderen in groep 3 leren vragen te stellen, een verhaal vertellen in eigen goede Nederlandse zinnen, leren te luisteren en verhalen navertellen. Ook leren kinderen te genieten van taal door middel van (prenten)boeken, voorlezen, taalspellen etc. Taalplezier staat voorop.
 
 
 
 
Wat leren kinderen in groep 4
Lezen

In groep 1, 2 en 3 hebben de kinderen al taal gehad, in groep 4 wordt dat uitgebreid. In groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen. In groep 4 op het begrijpen en uitbreiden. In groep 4 bouwt jouw kind verder aan leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder. Ging het in groep 3 nog voornamelijk om het leesproces (het technisch lezen), in groep 4 wordt belangrijker wát je kind leest en dat de kinderen begrijpen wat ze lezen (begrijpend lezen).
 
Vanaf groep 4 wordt er in het algemeen veel aandacht besteed aan woordenschat. Het gaat niet alleen om nieuwe woorden leren, maar ook om woorden te kunnen gebruiken in verschillende situaties. Leren woorden te koppelen aan andere woorden, zodat het begrip ervan nog beter wordt.
 
Spelling
 
Kinderen in groep 4 leren bijvoorbeeld wat klinkers en medeklinkers zijn, hoe je woorden schrijft met drie medeklinkers aan het begin (zoals 'streep') of juist aan het eind (zoals 'worst') en er is veel aandacht voor ‘lastige’ letters zoals de f, v, s, z en sch.
 
 
Wat leren kinderen in groep 4 nog meer over en van de Nederlandse taal?

De kinderen leren dat er verschillende soorten woorden in een zin staan. De eenvoudige zoals: het zelfstandig naamwoord en het lidwoord bijvoorbeeld. Verder de doe-woorden (werkwoord) en kast-woorden (voorzetsels; ‘op de kast’). Ook leren de kinderen dat zinnen worden opgebouwd volgens bepaalde regels.bZe weten ook dat er verschil tussen een vertelzin (De jongen leert over het woord.) en een vraagzin (Leert de jongen over het woord?).
 
In groep 4 leren de kinderen het verschil tussen een informatieve tekst en een verhalende tekst. Ze gaan verder met het schrijven van eigen verhalen. Ook leren ze zelf schrijven over wat ze ergens van weten en wat ze ergens van vinden, zoals in een spreekbeurt of artikel. 
 
Ze leren zich te verplaatsen in anderen door te luisteren maar ook door het lezen. Ze kunnen elkaar allerlei zaken uitleggen, opdrachten uitvoeren en eigen teksten op hun eigen niveau verbeteren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat leren kinderen in groep 5
Lezen

Kinderen in groep 5 kunnen over het algemeen vrij goed lezen. De zinnen zijn nog vrij kort en langere woorden zorgen af en toe nog voor moeilijkheden. Maar dat verandert in groep 5. Aan het eind van groep 5 leest het gemiddelde kind zinnen van tien à elf woorden en ook drie- of zelfs vierlettergrepige woorden vormen geen probleem meer (niveau AVI-E5).
 
In groep 4 is jouw kind al begonnen met begrijpend lezen, in groep 5 wordt hier volop mee doorgegaan. De sleutel tot kennis die schriftelijk is vastgelegd, is begrijpen wat je leest en dit ook om kunnen zetten in je eigen taal.
 
In groep 5 leren de kinderen steeds meer spelling en grammatica

Je kind gaat op steeds meer manieren met taal aan de slag en maakt in deze groep kennis met grammatica: werkwoorden (‘doe-woorden’) herkennen. Leerde je kind in groep 4 nog voornamelijk woorden van één lettergreep spellen, nu worden die regels verbreed naar woorden van twee of drie lettergrepen. Ook komen er nieuwe spellingcategorieën aan bod. Woorden worden aangeboden in categorieën, bijvoorbeeld alle woorden die beginnen met ‘sch’ of alle woorden waar ‘eu’ in zit. Zo kunnen de kinderen al die regeltjes veel beter onthouden.
 
Taal ontwikkelt meer en meer in groep 5

Het verschil tussen letterlijk, figuurlijk en uitdrukkingen gaat je kind nu zien en leren. 
Ook gaat hij verschillende soorten teksten leren onderscheiden van elkaar en gebruiken: gebruiksaanwijzingen, verhalen, reclame, gedichten, etc. Als jouw kind leert een presentatie en/of spreekbeurt voor te bereiden én de allereerste te houden, dan ben je als ouder supertrots.
 
NB: Dit geeft een globale indicatie van wat op de meeste taalscholen wordt gehanteerd
of in de meest gebruikte lesmethodes gangbaar is. Dutch for Children and more… volgt haar eigen leerlijnen afgeleid van de door de overheid opgestelde tussendoelen die voor klanten opvraagbaar zijn.
 
 
Wat leren kinderen in groep 6

Groep 6 wordt ook de eerste klas in de bovenbouw genoemd. Het ‘echte’ werk gaat beginnen.
 
Lezen in de bovenbouw

Het technisch leren lezen hoeft niet meer in groep 6. Je kind kan over het algemeen goed lezen. Dit schooljaar gaat hij verder met het aanleren van allerlei leesstrategieën, die helpen om teksten te begrijpen. Hij gaat verder met taalverwerving en taalverwerking. Het is belangrijk dat kinderen lezen leuk (blijven) vinden. Zelf een smaak ontwikkelen op het gebied van lezen is belangrijk in dit jaar. Een leuke website die hierbij kan helpen is boekenzoeker.org
 
Wat leren kinderen in groep 6 over spelling en grammatica?

Een belangrijk onderwerp in groep 6 zijn ‘de werkwoorden in de tegenwoordige tijd’, die eindigen op -t, -d en -dt. (Ik vind, hij vindt.) Verder worden de verschillende spellingscategorieën uitgebreid. Bijvoorbeeld met tweelingwoorden (logisch, luiaard), onthoudwoorden (energie, bioscoop) en regelwoorden (tellen, boortoren). In groep 6 krijgt je kind verder les in grammatica, waarbij hij de persoonsvorm en het onderwerp uit de zin leert halen.  Bij het schrijven leert je kind de belangrijkste leestekens goed te gebruiken (hoofdletter, punt, komma, dubbele punt, puntkomma, aanhalingstekens, haakjes).
 
Nee meneer dat is geen spelfout. Dat is een schrikkelwerkwoord.
Loesje
 
Taal

Jouw kind leert luisteren naar verhalen en presentaties, kan deze kort samenvatten en leert tips en tops te geven over een presentatie van iemand anders. Jouw kind leert informatie verzamelen over een onderwerp, een werkstuk maken en zelf een presentatie geven. Thema’s in boeken, zoals pesten, macht en discriminatie, worden belangrijk. In groep 6 leert je kind zijn mening over een boek met argumenten te onderbouwen en na te denken over de inhoud.

Wat leren kinderen in groep 7

Groep 7 wordt vaak het belangrijkste jaar van de basisschool genoemd. De moeilijkste stof van rekenen en taal wordt behandeld. Met deze bagage gaat jouw kind naar groep 8 waar een groot deel wordt herhaald en iets verder uitgediept.
 
Lezen

Je kind leert steeds beter begrijpend lezen. Hij leert om te gaan met strategieën om de betekenis van teksten te doorgronden: voorspellen waar de tekst over gaat, bedenken wat je al van het onderwerp afweet, nadenken over de vorm en structuur van de tekst en letten op bepaalde signaalwoorden in de tekst. Dit heeft je kind de rest van zijn (lerende) hard leven nodig.
 
In groep 7 leert je kind ook uitgebreid kijken naar de betekenis van een woord. Hij leert strategieën aan, om uit de tekst de betekenis van woorden te halen zonder deze op te zoeken in bijvoorbeeld een woordenboek.Verder begint je kind onderscheid te maken tussen informatieve en betogende teksten en tussen feiten en meningen.
 
Nieuw is het ‘studerend lezen’ voor jouw kind. Hij doet ervaring op om te leren van het lezen. Een duidelijke voorbereiding voor het voortgezet onderwijs en een vaardigheid die in de rest van de schoolcarrière natuurlijk erg belangrijk is.
 
 
Spelling en grammatica

Je kind leert zinnen verder ontleden. Hij leert de persoonsvorm, het gezegde en het lijdend voorwerp herkennen, net als de bepaling van tijd en plaats. Je kind oefent ook met het meewerkend voorwerp en het bezittelijk voornaamwoord. Daarnaast komen samengestelde zinnen met de hoofd- en bijzin aan bod.

Je kind gaat verder met het vervoegen van werkwoorden in de tegenwoordige, verleden en voltooide tijd. De onregelmatige werkwoorden (lopen, liep, gelopen) moeten ze uit hun hoofd leren. Maar ook de spellingsregels voor de verschillende werkwoorden. Deze vallen namelijk niet allemaal binnen de regels van ‘t ex-kofschip.
 
In groep 7 komen verder de leenwoorden aan bod: woorden die afkomstig zijn uit een andere taal. Je kind leert werken met synoniemen. Ook wel ‘een ander woord voor’ genoemd.
 
Taalontwikkeling in groep 7: onderscheidend en kritisch

Er komen in groep 7 andere soort teksten aan bod: een stukje voor de krant of een kort verhaal. Je kind wordt ook uitgedaagd. Bijvoorbeeld om een toneelstuk te schrijven.
 
Verder leert hij kritisch te zijn over teksten. Hij leert hier vragen over te stellen: "Klopt het allemaal wat er staat?" en "Wat voor bedoeling heeft de tekst?”

Wat leren kinderen in groep 8
Je kind gaat in groep 8 voor een groot deel herhalen. Sommige onderwerpen worden verder uitgediept. Het is het afrondende jaar van de basisschooltijd.
 
Lezen

Je kind werkt verder aan begrijpend lezen en studerend lezen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het lezen van tabellen en grafieken. Bij studerend lezen oefent hij allerlei vaardigheden die helpen om de inhoud van de tekst te onthouden. Hij leert al een stukje ‘leren leren’. Zoals eerder genoemd is dit erg belangrijk voor volgend jaar.
 
Spelling en grammatica

Je kind leert geen nieuwe regels; alle regels worden herhaald. Het leren van nieuwe woorden blijft gewoon doorgaan. Lezen blijft dé manier om spelling te verbeteren en de woordenschat te vergroten.
 
Het vervoegen van werkwoorden blijft belangrijk en daarbij de regel van het ’t ex-kofschip. Bij grammatica is er aandacht voor het bijvoeglijk gebruikte voltooide deelwoord. Je kind vindt het misschien lastig of er nu wel of geen extra d’s, t’s of tussenletters bij moeten. 
 
In groep 8 leert hij verder nog het verschil tussen de lijdende en de bedrijvende vorm. Ook het verschil tussen ‘groter dan’ en ‘even groot als’ wordt uitgelegd en geoefend.
 
Taal 

Jouw kind gaat verder met verschillende soorten tekst zelf schrijven, zoals een brief of een artikel. Je kind oefent ook met zijn mening vormen en uitspreken in een discussie. Wederom belangrijk voor volgend jaar.

Wat leren kinderen einde groep 8 en erna
 
Moet je kind het nu dus allemaal weten voor de rest van zijn schoolcarrière? Nee natuurlijk niet, maar de basis is, als het goed is, gelegd. In de brugklas worden met name op het gebied van taal en rekenen de basisvaardigheden weer herhaald en op die basisstof wordt verder uitgebouwd.
 
Het schooladvies wordt voor de uitslag van de eindtoets in groep 8 gegeven. Dit is het advies van de leerkrachten die je kind les hebben gegeven.
 
Weegt het advies van de leerkracht of de uitslag van de eindtoets zwaarder?
 
Veel leerlingen in groep 8 maken in april de verplichte eindtoets. Al voor die tijd hebben de kinderen van hun leerkacht al een schooladvies gekregen. Hierin staat welk soort school in het voortgezet onderwijs het beste bij jekind past. Dit wordt gebaseerd op wat hij heeft laten zien, hoe je kind leert en welke groei en ontwikkeling je kind tijdens die acht jaar heeft doorgemaakt.
 
Goede uitslag eindtoets
 
Maakt een kind de Centrale Eindtoets beter dan de school had gedacht, dan moet een school opnieuw naar het advies kijken. Heroverwegen wordt dat genoemd. Dat doen ze in overleg met de ouders of verzorgers. Het kan zijn dat het schooladvies dan wordt aangepast.
 
Tegenvallende uitslag eindtoets

Maakt een kind de eindtoets slechter dan de school verwachtte, dan past de school het advies niet aan. Het schooladvies telt namelijk zwaarder dan de uitslag van de eindtoets. De school kent je kind tenslotte het beste. De middelbare school waar een kind heen gaat, mag de score op de Centrale Eindtoets niet gebruiken om te beslissen of een kind wel of niet wordt toegelaten. In de praktijk is dit helaas nog wel eens anders.
 

Wat leren kinderen tijdens het voortgezet onderwijs
 
Het is belangrijk dat de leerling bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zo min mogelijk overlap, breuken of gaten in het leerproces ervaart. Daarom worden er met de doorgaande leerlijnen en kerndoelen van het SLO gewerkt. Zowel voor het basionderwijs als voor het voortgezet onderwijs. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Het zijn streefdoelen. De overheid heeft de kerndoelen uitgewerkt in meer concrete tussendoelen.
 
Om een indruk te krijgen wat je kind op het voortgezet onderwijs op taalgebied leert, geef ik hier een korte samenvatting van de leerlijnen en kerndoelen voor de verschillende niveaus. Dit overzicht biedt een indruk geen totaal overzicht.
 
Het doel van het onderwijs is een lege geest vervangen door een open geest.
Malcolm Forbes, Amerikaans zakenman en uitgever (Forbes Magazine) 1919-1990
 
 
 
 
De leerlijnen met de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs voor havo-vwo
 
De behandelde onderwerpen met doelen zijn:
leesvaardigheid: lezen van zakelijke teksten, informatieve teksten, instructies en betogende teksten.
luistervaardigheid: luisteren naar eenvoudige teksten over alledaagse, concrete onderwerpen of over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling en later die verder van hem afstaan. In de laatste jaren luisteren naar een variatie aan teksten over onderwerpen uit de (beroeps) opleiding en van maatschappelijke aard.
mondelinge taalvaardigheid: reflecteren op de manier waarop taalactiviteiten worden uitgevoerd en conclusies trekken voor het uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten.
schriftelijek taalvaardigheid: zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uitdrukken. Zich houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik).
argumentatieve vaardigheden: in schriftelijke en digitale bronnen informatie zoeken, ordenen en beoordelen. Taalactiviteiten planmatig voorbereiden en uitvoeren. Reflecteren op de manier waarop taalactiviteiten worden uitgevoerd en conclusies trekken. Een betoog kunnen analyseren, beoordelen, zelf opzetten, presenteren, schriftelijk en mondeling.
literatuur: verhalen, gedichten en informatieve teksten lezen, beargumenteerd verslag uitbrengen van eigen leeservaringen met zelf geselecteerde literaire werken. Literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden van elkaar, literaire begrippen, een overzicht geven van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis en de gelezen literaire werken plaatsen in dit historisch besef.
 
De leerlijnen met de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs voor vmbo
 
De behandelde onderwerpen met doelen zijn:
leesvaardigheid: lezen van zakelijke teksten, eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen en over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld.
luistervaardigheid: luisteren naar eenvoudige teksten over alledaagse, concrete onderwerpen of over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling en later de basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en presenteren.
mondelinge taalvaardigheid: eenvoudige gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen in het dagelijks leven op en buiten school, later in gesprekken over alledaagse en niet alledaagse onderwerpen uit leefwereld en (beroeps) opleiding uiting geven aan persoonlijke meningen, informatie uitwisselen en gevoelens onder woorden brengen.
schriftelijk taalvaardigheid: Korte, eenvoudige teksten schrijven over alledaagse onderwerpen of over onderwerpen uit de leefwereld, later samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard.
fictie: Fictionele, narratieve en literaire teksten lezen. Jeugdliteratuur belevend lezen. Eenvoudige adolescentenliteratuur herkennend lezen.
 
De beste wegwijzer is de leerling zelf
.
Luc Stevens, pedagoog
 
Wat leert je kind nu eigenlijk allemaal? Teveel om hier allemaal te benoemen. Denk alleen maar aan het groeiproces van jouw kind ieder jaar, fysiek en emotioneel. Bovendien is ieder kind anders en is elke ontwikkeling voor een deel een individuele, persoonlijke ontwikkeling
 
Tóch kun je er wel wat over vertellen aan de hand van de kerndoelen die de overheid heeft opgesteld en dat ga ik hieronder op het gebied van taal uiteenzetten. Wat jouw kind leert op school. De kerndoelen geven de richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Het zijn streefdoelen. Ze geven aan wat je kind aan het eind van de schooltijd moet weten en kunnen.


Wat leren kinderen op school op het gebied van taal?
 
Kortom, ik ga hieronder uiteenzetten aan de hand van de leerlijnen en de onderzochte zaken welke ontwikkeling je kind doormaakt en specifieker wat jouw kind vakinhoudelijk leert en gaat leren op school op het gebied van taal. 
 
Ik start bij de jongsten, de kleuters: groep 1 en 2. Daarna behandel ik de kinderen in groep 3, 4 en 5 ook wel onderbouw en middenbouw genoemd. Om vervolgens de kinderen in groep 6, 7 en 8 van de bovenbouw te behandelen met als slot een samenvatting van wat erop het voortgezet onderwijs nog volgt.
 
Wat leren kinderen in groep 1 & 2
Een grote stap om voor het eerst naar school te gaan
Als je kind 4 jaar wordt staat het óf enorm te trappelen om naar school te gaan, óf hangt hij huilend aan jou omdat hij niet wilt. Sommige kinderen zijn er echt aan toe, anderen hebben even tijd nodig om te wennen. In ieder geval is het een grote stap. De nadruk ligt dan ook eerst op het wennen aan naar school gaan. Er is aandacht voor regelmaat en rituelen. Kleuterklassen zijn eigenlijk bijna altijd klassen waarin de eerste twee leerjaren door elkaar lopen. De leerkacht kijkt waar een kind wel of niet aan toe is. Het leren gebeurt spelenderwijs.
Kinderen leren taal spelenderwijs.

Hieronder geef ik eerst wat uitgebreidere informatie over de taalontwikkeling van jonge kinderen, omdat dit de start van het lezen, taalbeschouwing en begrip is die de kinderen de rest van hun schoolcarriere gebruiken op voortbouwen: de ontluikende en beginnende geletterdheid.
 
Het belangrijkste wat deze kinderen allemaal leren in detail (n.a.v. de leerlijnen*):
 • boekoriëntatie: bekend raken met boeken, wat het is hoe het eruit ziet, etc.
 • verhaalbegrip: bekend raken met verhalen, begin-midden-einde, van voor naar achter lezen, plaatjes kijken, etc.
 • functies van geschreven taal leren kennen: omgeving zien schrijven, leren herkennen dat schrijven ergens voor is, beginnen met schrijven, etc.
 • de relatie tussen geschreven en gesproken taal: leren dat gesproken woorden op papier kunnen worden gezet, dat geschreven woorden kunnen worden voorgelezen, etc.
 • taalbewustzijn: kinderen leren klanken, letters, klankpatronen zoals rijm, etc.
 • alfabetisch principe: ze ontdekken dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat letters met die klanken overeenkomen
 • functioneel lezen en schrijven
Woordenschat-weetje: je kind leert in deze twee jaar tijd
 3000 nieuwe woorden.
 
Hierna benoem ik wat kinderen leren op een globalere manier. Heb je interesse in de meer specifieke leerdoelen zoals hierboven, die aansluiten bij de leerlijnen van de groep waar jouw kind in zit, dan kun je me altijd een mail sturen met verzoek om deze informatie.
 
Wat leren kinderen in groep 3
Leren lezen en spellen
Leren lezen is waar het eigenlijk allemaal om draait in groep 3. Super leuk en spannend voor de meeste kinderen. Je kind leert woordje voor woordje en letter voor letter herkennen. Aan het einde van groep 3 kan je kind 1 zin per regel lezen. Taal beslaat een groot deel van de lestijd op een reguliere school: ongeveer een derde  deel, is het bezig met taal! In de eerste helft van groep 3 is dat zelfs nog meer, want het proces van leren lezen kost nu eenmaal tijd. Tijdens onze taal-en cultuurlessen zijn we alleen maar met taal bezig.
 
Beginnend lezen gaat over het algemeen snel! In het begin gaat het nog letter voor letter, klank voor klank, maar ongeveer rond de herfstvakantie leest je kind korte woordjes. Bijna alle letters en klanken zitten er rond kerst in. Aan het einde van het jaar komen de lastige combinaties als ‘sch’ en ‘ng/nk’ aan de beurt. Je kind leest dan waarschijnlijk zelfs al woorden van twee lettergrepen.
 
Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor. 
Wil je dat ze briljant zijn, lees ze meer sprookjes voor. 
Albert Einstein.
 
Wat leren zo nog meer over en van de Nederlandse taal?
Kinderen in groep 3 leren vragen te stellen, een verhaal vertellen in eigen goede Nederlandse zinnen, leren te luisteren en verhalen navertellen. Ook leren kinderen te genieten van taal door middel van (prenten)boeken, voorlezen, taalspellen etc. Taalplezier staat voorop.
 
Wat leren kinderen in groep 4
Lezen

In groep 1, 2 en 3 hebben de kinderen al taal gehad, in groep 4 wordt dat uitgebreid. In groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen. In groep 4 op het begrijpen en uitbreiden. In groep 4 bouwt jouw kind verder aan leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder. Ging het in groep 3 nog voornamelijk om het leesproces (het technisch lezen), in groep 4 wordt belangrijker wát je kind leest en dat de kinderen begrijpen wat ze lezen (begrijpend lezen).
 
Vanaf groep 4 wordt er in het algemeen veel aandacht besteed aan woordenschat. Het gaat niet alleen om nieuwe woorden leren, maar ook om woorden te kunnen gebruiken in verschillende situaties. Leren woorden te koppelen aan andere woorden, zodat het begrip ervan nog beter wordt.
 
Spelling
Kinderen in groep 4 leren bijvoorbeeld wat klinkers en medeklinkers zijn, hoe je woorden schrijft met drie medeklinkers aan het begin (zoals 'streep') of juist aan het eind (zoals 'worst') en er is veel aandacht voor ‘lastige’ letters zoals de f, v, s, z en sch.
 
Wat leren kinderen in groep 4 nog meer over en van de Nederlandse taal?

 
De kinderen leren dat er verschillende soorten woorden in een zin staan. De eenvoudige zoals: het zelfstandig naamwoord en het lidwoord bijvoorbeeld. Verder de doe-woorden (werkwoord) en kast-woorden (voorzetsels; ‘op de kast’). Ook leren de kinderen dat zinnen worden opgebouwd volgens bepaalde regels.bZe weten ook dat er verschil tussen een vertelzin (De jongen leert over het woord.) en een vraagzin (Leert de jongen over het woord?).
 
In groep 4 leren de kinderen het verschil tussen een informatieve tekst en een verhalende tekst. Ze gaan verder met het schrijven van eigen verhalen. Ook leren ze zelf schrijven over wat ze ergens van weten en wat ze ergens van vinden, zoals in een spreekbeurt of artikel. 
 
Ze leren zich te verplaatsen in anderen door te luisteren maar ook door het lezen. Ze kunnen elkaar allerlei zaken uitleggen, opdrachten uitvoeren en eigen teksten op hun eigen niveau verbeteren.
leren lezen
 
Wat leren kinderen in groep 5
Lezen

Kinderen in groep 5 kunnen over het algemeen vrij goed lezen. De zinnen zijn nog vrij kort en langere woorden zorgen af en toe nog voor moeilijkheden. Maar dat verandert in groep 5. Aan het eind van groep 5 leest het gemiddelde kind zinnen van tien à elf woorden en ook drie- of zelfs vierlettergrepige woorden vormen geen probleem meer (niveau AVI-E5).
 
In groep 4 is jouw kind al begonnen met begrijpend lezen, in groep 5 wordt hier volop mee doorgegaan. De sleutel tot kennis die schriftelijk is vastgelegd, is begrijpen wat je leest en dit ook om kunnen zetten in je eigen taal.
 
In groep 5 leren de kinderen steeds meer spelling en grammatica

Je kind gaat op steeds meer manieren met taal aan de slag en maakt in deze groep kennis met grammatica: werkwoorden (‘doe-woorden’) herkennen. Leerde je kind in groep 4 nog voornamelijk woorden van één lettergreep spellen, nu worden die regels verbreed naar woorden van twee of drie lettergrepen. Ook komen er nieuwe spellingcategorieën aan bod. Woorden worden aangeboden in categorieën, bijvoorbeeld alle woorden die beginnen met ‘sch’ of alle woorden waar ‘eu’ in zit. Zo kunnen de kinderen al die regeltjes veel beter onthouden.
 
Taal ontwikkelt meer en meer in groep 5

Het verschil tussen letterlijk, figuurlijk en uitdrukkingen gaat je kind nu zien en leren. 
Ook gaat hij verschillende soorten teksten leren onderscheiden van elkaar en gebruiken: gebruiksaanwijzingen, verhalen, reclame, gedichten, etc. Als jouw kind leert een presentatie en/of spreekbeurt voor te bereiden én de allereerste te houden, dan ben je als ouder supertrots.
 
NB: Dit geeft een globale indicatie van wat op de meeste taalscholen wordt gehanteerd

of in de meest gebruikte lesmethodes gangbaar is.
Dutch for Children and more… volgt haar eigen leerlijnen
afgeleid van de door de overheid opgestelde tussendoelen.

Wat leren kinderen in groep 6

Groep 6 wordt ook de eerste klas in de bovenbouw genoemd. Het ‘echte’ werk gaat beginnen.
 
Lezen in de bovenbouw

Het technisch leren lezen hoeft niet meer in groep 6. Je kind kan over het algemeen goed lezen. Dit schooljaar gaat hij verder met het aanleren van allerlei leesstrategieën, die helpen om teksten te begrijpen. Hij gaat verder met taalverwerving en taalverwerking. Het is belangrijk dat kinderen lezen leuk (blijven) vinden. Zelf een smaak ontwikkelen op het gebied van lezen is belangrijk in dit jaar. Een leuke website die hierbij kan helpen is boekenzoeker.org
 
Wat leren kinderen in groep 6 over spelling en grammatica?

Een belangrijk onderwerp in groep 6 zijn ‘de werkwoorden in de tegenwoordige tijd’, die eindigen op -t, -d en -dt. (Ik vind, hij vindt.) Verder worden de verschillende spellingscategorieën uitgebreid. Bijvoorbeeld met tweelingwoorden (logisch, luiaard), onthoudwoorden (energie, bioscoop) en regelwoorden (tellen, boortoren). In groep 6 krijgt je kind verder les in grammatica, waarbij hij de persoonsvorm en het onderwerp uit de zin leert halen.  Bij het schrijven leert je kind de belangrijkste leestekens goed te gebruiken (hoofdletter, punt, komma, dubbele punt, puntkomma, aanhalingstekens, haakjes).
 
Nee meneer dat is geen spelfout. Dat is een schrikkelwerkwoord.
Loesje
 
Taal

Jouw kind leert luisteren naar verhalen en presentaties, kan deze kort samenvatten en leert tips en tops te geven over een presentatie van iemand anders. Jouw kind leert informatie verzamelen over een onderwerp, een werkstuk maken en zelf een presentatie geven. Thema’s in boeken, zoals pesten, macht en discriminatie, worden belangrijk. In groep 6 leert je kind zijn mening over een boek met argumenten te onderbouwen en na te denken over de inhoud.

groep 6 spellinh
Wat leren kinderen in groep 7

Groep 7 wordt vaak het belangrijkste jaar van de basisschool genoemd. De moeilijkste stof van rekenen en taal wordt behandeld. Met deze bagage gaat jouw kind naar groep 8 waar een groot deel wordt herhaald en iets verder uitgediept.
 
Lezen

Je kind leert steeds beter begrijpend lezen. Hij leert om te gaan met strategieën om de betekenis van teksten te doorgronden: voorspellen waar de tekst over gaat, bedenken wat je al van het onderwerp afweet, nadenken over de vorm en structuur van de tekst en letten op bepaalde signaalwoorden in de tekst. Dit heeft je kind de rest van zijn (lerende) hard leven nodig.
 
In groep 7 leert je kind ook uitgebreid kijken naar de betekenis van een woord. Hij leert strategieën aan, om uit de tekst de betekenis van woorden te halen zonder deze op te zoeken in bijvoorbeeld een woordenboek.Verder begint je kind onderscheid te maken tussen informatieve en betogende teksten en tussen feiten en meningen.
 
Nieuw is het ‘studerend lezen’ voor jouw kind. Hij doet ervaring op om te leren van het lezen. Een duidelijke voorbereiding voor het voortgezet onderwijs en een vaardigheid die in de rest van de schoolcarrière natuurlijk erg belangrijk is.
 
Spelling en grammatica

Je kind leert zinnen verder ontleden. Hij leert de persoonsvorm, het gezegde en het lijdend voorwerp herkennen, net als de bepaling van tijd en plaats. Je kind oefent ook met het meewerkend voorwerp en het bezittelijk voornaamwoord. Daarnaast komen samengestelde zinnen met de hoofd- en bijzin aan bod.

 
Je kind gaat verder met het vervoegen van werkwoorden in de tegenwoordige, verleden en voltooide tijd. De onregelmatige werkwoorden (lopen, liep, gelopen) moeten ze uit hun hoofd leren. Maar ook de spellingsregels voor de verschillende werkwoorden. Deze vallen namelijk niet allemaal binnen de regels van ‘t ex-kofschip.
 
In groep 7 komen verder de leenwoorden aan bod: woorden die afkomstig zijn uit een andere taal. Je kind leert werken met synoniemen. Ook wel ‘een ander woord voor’ genoemd.
 
Taalontwikkeling in groep 7: onderscheidend en kritisch

Er komen in groep 7 andere soort teksten aan bod: een stukje voor de krant of een kort verhaal. Je kind wordt ook uitgedaagd. Bijvoorbeeld om een toneelstuk te schrijven. Verder leert hij kritisch te zijn over teksten. Hij leert hier vragen over te stellen: "Klopt het allemaal wat er staat?" en "Wat voor bedoeling heeft de tekst?”
kritisch denken

Wat leren kinderen in groep 8
Je kind gaat in groep 8 voor een groot deel herhalen. Sommige onderwerpen worden verder uitgediept. Het is het afrondende jaar van de basisschooltijd.
 
Lezen

Je kind werkt verder aan begrijpend lezen en studerend lezen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het lezen van tabellen en grafieken. Bij studerend lezen oefent hij allerlei vaardigheden die helpen om de inhoud van de tekst te onthouden. Hij leert al een stukje ‘leren leren’. Zoals eerder genoemd is dit erg belangrijk voor volgend jaar.
 
Spelling en grammatica

Je kind leert geen nieuwe regels; alle regels worden herhaald. Het leren van nieuwe woorden blijft gewoon doorgaan. Lezen blijft dé manier om spelling te verbeteren en de woordenschat te vergroten.
 
Het vervoegen van werkwoorden blijft belangrijk en daarbij de regel van het ’t ex-kofschip. Bij grammatica is er aandacht voor het bijvoeglijk gebruikte voltooide deelwoord. Je kind vindt het misschien lastig of er nu wel of geen extra d’s, t’s of tussenletters bij moeten. 
 
In groep 8 leert hij verder nog het verschil tussen de lijdende en de bedrijvende vorm. Ook het verschil tussen ‘groter dan’ en ‘even groot als’ wordt uitgelegd en geoefend.
 
Taal 

Jouw kind gaat verder met verschillende soorten tekst zelf schrijven, zoals een brief of een artikel. Je kind oefent ook met zijn mening vormen en uitspreken in een discussie. Wederom belangrijk voor volgend jaar.

Wat leren kinderen einde groep 8 en erna
 
Moet je kind het nu dus allemaal weten voor de rest van zijn schoolcarrière? Nee natuurlijk niet, maar de basis is, als het goed is, gelegd. In de brugklas worden met name op het gebied van taal en rekenen de basisvaardigheden weer herhaald en op die basisstof wordt verder uitgebouwd.
 
Het schooladvies wordt voor de uitslag van de eindtoets in groep 8 gegeven. Dit is het advies van de leerkrachten die je kind les hebben gegeven.
 
Weegt het advies van de leerkracht of de uitslag van de eindtoets zwaarder?
 
Veel leerlingen in groep 8 maken in april de verplichte eindtoets. Al voor die tijd hebben de kinderen van hun leerkacht al een schooladvies gekregen. Hierin staat welk soort school in het voortgezet onderwijs het beste bij jekind past. Dit wordt gebaseerd op wat hij heeft laten zien, hoe je kind leert en welke groei en ontwikkeling je kind tijdens die acht jaar heeft doorgemaakt.
 
Goede uitslag eindtoets
Maakt een kind de Centrale Eindtoets beter dan de school had gedacht, dan moet een school opnieuw naar het advies kijken. Heroverwegen wordt dat genoemd. Dat doen ze in overleg met de ouders of verzorgers. Het kan zijn dat het schooladvies dan wordt aangepast.
 
Tegenvallende uitslag eindtoets

Maakt een kind de eindtoets slechter dan de school verwachtte, dan past de school het advies niet aan. Het schooladvies telt namelijk zwaarder dan de uitslag van de eindtoets. De school kent je kind tenslotte het beste. De middelbare school waar een kind heen gaat, mag de score op de Centrale Eindtoets niet gebruiken om te beslissen of een kind wel of niet wordt toegelaten. In de praktijk is dit helaas nog wel eens anders.
Eindtoets gehaald

Wat leren kinderen tijdens het voortgezet onderwijs
Het is belangrijk dat de leerling bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zo min mogelijk overlap, breuken of gaten in het leerproces ervaart. Daarom worden er met de doorgaande leerlijnen en kerndoelen van het SLO gewerkt. Zowel voor het basionderwijs als voor het voortgezet onderwijs. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Het zijn streefdoelen. De overheid heeft de kerndoelen uitgewerkt in meer concrete tussendoelen.
 
Om een indruk te krijgen wat je kind op het voortgezet onderwijs op taalgebied leert, geef ik hier een korte samenvatting van de leerlijnen en kerndoelen voor de verschillende niveaus. Dit overzicht biedt een indruk geen totaal overzicht.
 
Het doel van het onderwijs is een lege geest vervangen door een open geest.
Malcolm Forbes, Amerikaans zakenman en uitgever (Forbes Magazine) 1919-1990
 
 
De leerlijnen met de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs voor havo-vwo
 
De behandelde onderwerpen met doelen zijn:
 • leesvaardigheid: lezen van zakelijke teksten, informatieve teksten, instructies en betogende teksten.
 • luistervaardigheid: luisteren naar eenvoudige teksten over alledaagse, concrete onderwerpen of over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling en later die verder van hem afstaan. In de laatste jaren luisteren naar een variatie aan teksten over onderwerpen uit de (beroeps) opleiding en van maatschappelijke aard.
 • mondelinge taalvaardigheid: reflecteren op de manier waarop taalactiviteiten worden uitgevoerd en conclusies trekken voor het uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten.
 • schriftelijek taalvaardigheid: zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uitdrukken. Zich houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik).
 • argumentatieve vaardigheden: in schriftelijke en digitale bronnen informatie zoeken, ordenen en beoordelen. Taalactiviteiten planmatig voorbereiden en uitvoeren. Reflecteren op de manier waarop taalactiviteiten worden uitgevoerd en conclusies trekken. Een betoog kunnen analyseren, beoordelen, zelf opzetten, presenteren, schriftelijk en mondeling.
 • literatuur: verhalen, gedichten en informatieve teksten lezen, beargumenteerd verslag uitbrengen van eigen leeservaringen met zelf geselecteerde literaire werken. Literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden van elkaar, literaire begrippen, een overzicht geven van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis en de gelezen literaire werken plaatsen in dit historisch besef.
 
De leerlijnen met de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs voor vmbo
 
De behandelde onderwerpen met doelen zijn:
 • leesvaardigheid: lezen van zakelijke teksten, eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen en over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld.
 • luistervaardigheid: luisteren naar eenvoudige teksten over alledaagse, concrete onderwerpen of over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling en later de basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en presenteren.
 • mondelinge taalvaardigheid: eenvoudige gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen in het dagelijks leven op en buiten school, later in gesprekken over alledaagse en niet alledaagse onderwerpen uit leefwereld en (beroeps) opleiding uiting geven aan persoonlijke meningen, informatie uitwisselen en gevoelens onder woorden brengen.
 • schriftelijk taalvaardigheid: Korte, eenvoudige teksten schrijven over alledaagse onderwerpen of over onderwerpen uit de leefwereld, later samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard.
 • fictie: Fictionele, narratieve en literaire teksten lezen. Jeugdliteratuur belevend lezen. Eenvoudige adolescentenliteratuur herkennend lezen.
voortgezet onderwijs
 
Meer informatie:
 
Wil je de beste school voor je kind kiezen Is dit artikel over de keuze van de juist basisschool, of de keuze van de juiste middelbare school of de keuze wat voor vakkenpakket of studiekeuze interessant voor je om te lezen.